Points Index

Anmian Jinggong REN-13 ST-33
Anmian #2 Jingxia REN-14 ST-34
Bafeng Jinjin-Yuye REN-15 ST-35
Baichongwo Jiuneifan REN-16 ST-36
Bailao Jiuwaifan #1 REN-17 ST-37
Baxie Jiuwaifan #2 REN-18 ST-38
Bikong Jixia REN-19 ST-39
Bitong Jubi REN-20 ST-40
Bizhong KI-1 REN-21 ST-41
Chenggu KI-2 REN-22 ST-42
Dagukong KI-3 REN-23 ST-43
Dannangxue KI-4 REN-24 ST-44
Dianxian KI-5 Shangbafeng ST-45
Dingchuan KI-6 Shangbaxie Taijian
Dingshen KI-7 Shangjingming Taiyang
DU-1 KI-8 Shanglianquan Tanli
DU-2 KI-9 Shangming Tiaoyue
DU-3 KI-10 Shangtianzhu Tituo
DU-4 KI-11 Shenji Tongbian
DU-5 KI-12 Shiqizhuixia Tongming
DU-6 KI-13 Shiwang Touguangming
DU-7 KI-14 Shixuan Tunzhong
DU-8 KI-15 Shuxi UB-1
DU-9 KI-16 SI-1 UB-2
DU-10 KI-17 SI-2 UB-3
DU-11 KI-19 SI-3 UB-5
DU-12 KI-20 SI-4 UB-6
DU-13 KI-21 SI-5 UB-7
DU-14 KI-22 SI-6 UB-8
DU-15 KI-23 SI-7 UB-9
DU-16 KI-24 SI-8 UB-10
DU-17 KI-25 SI-9 UB-11
DU-18 KI-26 SI-10 UB-12
DU-19 KI-27 SI-11 UB-13
DU-20 Kuanjiu SI-12 UB-14
DU-21 Lanweixue SI-13 UB-15
DU-22 LI-1 SI-14 UB-16
DU-23 LI-2 SI-15 UB-17
DU-24 LI-3 SI-16 UB-18
DU-25 LI-4 SI-17 UB-19
DU-26 LI-5 SI-18 UB-20
DU-27 LI-6 SI-19 UB-21
DU-28 LI-7 Sifeng UB-22
Erbai LI-8 Siqiang UB-23
Erjian LI-9 Sishencong UB-24
Erzhuisha LI-10 SJ-1 UB-25
Fengyan LI-11 SJ-2 UB-26
Ganrexue LI-12 SJ-3 UB-27
GB-1 LI-13 SJ-4 UB-28
GB-2 LI-14 SJ-5 UB-29
GB-3 LI-15 SJ-6 UB-30
GB-4 LI-16 SJ-7 UB-31
GB-5 LI-17 SJ-8 UB-32
GB-6 LI-18 SJ-9 UB-33
GB-7 LI-19 SJ-10 UB-34
GB-8 LI-20 SJ-11 UB-35
GB-9 Lineiting SJ-12 UB-36
GB-10 Linghuo SJ-13 UB-37
GB-11 Lingxia SJ-14 UB-38
GB-12 Lishang SJ-15 UB-39
GB-13 LIV-1 SJ-16 UB-40
GB-14 LIV-2 SJ-17 UB-41
GB-15 LIV-3 SJ-18 UB-42
GB-16 LIV-4 SJ-19 UB-43
GB-17 LIV-5 SJ-20 UB-44
GB-18 LIV-6 SJ-21 UB-45
GB-19 LIV-7 SJ-22 UB-46
GB-20 LIV-8 SJ-23 UB-47
GB-21 LIV-9 SP-1 UB-48
GB-22 LIV-10 SP-2 UB-49
GB-23 LIV-11 SP-3 UB-50
GB-24 LIV-12 SP-4 UB-51
GB-25 LIV-13 SP-5 UB-52
GB-26 LIV-14 SP-6 UB-53
GB-27 Liwai SP-7 UB-54
GB-28 LU-1 SP-8 UB-55
GB-29 LU-2 SP-9 UB-56
GB-30 LU-3 SP-10 UB-57
GB-31 LU-4 SP-11 UB-58
GB-33 LU-5 SP-12 UB-59
GB-34 LU-6 SP-13 UB-60
GB-35 LU-7 SP-14 UB-61
GB-36 LU-8 SP-15 UB-62
GB-37 LU-9 SP-16 UB-63
GB-38 LU-10 SP-17 UB-64
GB-39 LU-11 SP-18 UB-65
GB-40 Luodi SP-19 UB-66
GB-41 Luozhen SP-20 UB-67
GB-42 Maibu SP-21 Waiyinlian
GB-43 Muzhijian ST-1 Weishang
GB-44 Muzhijiehengwen ST-2 Weishangxue
Genjin Naoshang ST-3 Xinfutu
Gongzhong Neixiyan ST-4 Xixia
Gukong PC-1 ST-5 Xiyan
Haiqian PC-2 ST-6 Xuechou
Heding PC-3 ST-7 Yaoqi
Houxuehai PC-4 ST-8 Yaotong #1
Houyangquan PC-5 ST-9 Yaotong #2
HT-1 PC-6 ST-10 Yaotong #3
HT-2 PC-7 ST-11 Yaoyan
HT-3 PC-8 ST-12 Yeling
HT-4 PC-9 ST-13 Yilong
HT-5 Pigen ST-14 Yiming
HT-6 Pirexue ST-15 Yinbian
HT-7 Qianzheng ST-16 Yingshang
HT-8 Qiduan ST-17 Yingxia
HT-9 Qiuhou ST-18 Yintang
Huatuojiaji Qiying ST-19 Yishu
Hubian REN-1 ST-20 Yuyao
JIachengjiang REN-2 ST-21 Zeqian
Jianei REN-3 ST-22 Zexia
Jiankua REN-4 ST-23 Zhili
Jianming REN-5 ST-24 Zhitan #1
Jianming #1 REN-6 ST-25 Zhixie
Jianming #2 REN-7 ST-27 Zhongchuan
Jianming #5 REN-8 ST-28 Zhongkong
Jianneiling REN-9 ST-29 Zhongkui
Jianxi REN-10 ST-30 Zhoujian
Jiejian REN-11 ST-31 Zigong
Jingbi REN-12 ST-32 Zuogu