Points Index

Anmian Jianxi REN-11 ST-32
Anmian #2 Jiejian REN-12 ST-33
Bafeng Jinggong REN-13 ST-34
Baichongwo Jingxia REN-14 ST-35
Bailao Jinjin-Yuye REN-15 ST-36
Baxie Jiuneifan REN-16 ST-37
Bikong Jiuwaifan #1 REN-17 ST-38
Bitong Jiuwaifan #2 REN-18 ST-39
Bizhong Jixia REN-19 ST-40
Chenggu Jubi REN-20 ST-41
Dagukong KI-1 REN-21 ST-42
Dannangxue KI-2 REN-22 ST-43
Dianxian KI-3 REN-23 ST-44
Dingchuan KI-4 REN-24 ST-45
Dingshen KI-5 Shangbafeng Taijian
DU-1 KI-6 Shangbaxie Taiyang
DU-2 KI-7 Shangjingming Tanli
DU-3 KI-8 Shanglianquan Tiaoyue
DU-4 KI-9 Shangming Tituo
DU-5 KI-10 Shangtianzhu Tongbian
DU-6 KI-11 Shenji Tongming
DU-7 KI-12 Shiqizhuixia Touguangming
DU-8 KI-13 Shiwang Tunzhong
DU-9 KI-14 Shixuan UB-1
DU-10 KI-15 Shuxi UB-2
DU-11 KI-16 SI-1 UB-3
DU-12 KI-17 SI-2 UB-5
DU-13 KI-19 SI-3 UB-6
DU-14 KI-21 SI-4 UB-7
DU-15 KI-22 SI-5 UB-8
DU-16 KI-23 SI-6 UB-9
DU-17 KI-24 SI-7 UB-10
DU-18 KI-25 SI-8 UB-11
DU-19 KI-26 SI-9 UB-12
DU-20 KI-27 SI-10 UB-13
DU-21 Kuanjiu SI-11 UB-14
DU-22 Lanweixue SI-12 UB-15
DU-23 LI-1 SI-13 UB-16
DU-24 LI-2 SI-14 UB-17
DU-25 LI-3 SI-15 UB-18
DU-26 LI-4 SI-16 UB-19
DU-27 LI-5 SI-17 UB-20
DU-28 LI-6 SI-18 UB-21
Erbai LI-7 SI-19 UB-22
Erjian LI-8 Sifeng UB-23
Erzhuisha LI-9 Siqiang UB-24
Fengyan LI-10 Sishencong UB-25
Ganrexue LI-11 SJ-1 UB-26
GB-1 LI-12 SJ-2 UB-27
GB-2 LI-13 SJ-3 UB-28
GB-3 LI-14 SJ-4 UB-29
GB-4 LI-15 SJ-5 UB-30
GB-5 LI-16 SJ-6 UB-31
GB-6 LI-17 SJ-7 UB-32
GB-7 LI-18 SJ-8 UB-33
GB-8 LI-19 SJ-9 UB-34
GB-9 LI-20 SJ-10 UB-35
GB-10 Linghuo SJ-11 UB-36
GB-11 Lingxia SJ-12 UB-37
GB-12 Lishang SJ-13 UB-38
GB-13 LIV-1 SJ-14 UB-39
GB-14 LIV-2 SJ-15 UB-40
GB-15 LIV-3 SJ-16 UB-41
GB-16 LIV-4 SJ-17 UB-42
GB-17 LIV-5 SJ-18 UB-43
GB-18 LIV-6 SJ-19 UB-44
GB-19 LIV-7 SJ-20 UB-45
GB-20 LIV-8 SJ-21 UB-46
GB-21 LIV-9 SJ-22 UB-47
GB-22 LIV-10 SJ-23 UB-48
GB-23 LIV-11 SP-1 UB-49
GB-24 LIV-12 SP-2 UB-50
GB-25 LIV-13 SP-3 UB-51
GB-26 LIV-14 SP-4 UB-52
GB-27 Liwai SP-5 UB-53
GB-28 LU-1 SP-6 UB-54
GB-29 LU-2 SP-7 UB-55
GB-30 LU-3 SP-8 UB-56
GB-31 LU-4 SP-9 UB-57
GB-33 LU-5 SP-10 UB-58
GB-34 LU-6 SP-11 UB-59
GB-35 LU-7 SP-12 UB-60
GB-36 LU-8 SP-13 UB-61
GB-37 LU-9 SP-14 UB-62
GB-38 LU-10 SP-15 UB-63
GB-39 LU-11 SP-17 UB-64
GB-40 Luodi SP-18 UB-65
GB-41 Maibu SP-21 UB-66
GB-42 Muzhijian ST-1 UB-67
GB-43 Muzhijiehengwen ST-2 Weishang
GB-44 Naoshang ST-3 Weishangxue
Genjin Neixiyan ST-4 Xixia
Gongzhong PC-1 ST-5 Xiyan
Gukong PC-2 ST-6 Xuechou
Haiqian PC-3 ST-7 Yaoqi
Heding PC-4 ST-8 Yaotong #1
Houxuehai PC-5 ST-9 Yaotong #2
Houyangquan PC-6 ST-10 Yaotong #3
HT-1 PC-7 ST-11 Yaoyan
HT-2 PC-8 ST-12 Yeling
HT-3 PC-9 ST-13 Yilong
HT-4 Pigen ST-14 Yiming
HT-5 Pirexue ST-15 Yinbian
HT-6 Qianzheng ST-16 Yingshang
HT-7 Qiduan ST-18 Yingxia
HT-8 Qiuhou ST-19 Yintang
HT-9 Qiying ST-20 Yishu
Huatuojiaji REN-1 ST-21 Yuyao
Hubian REN-2 ST-22 Zeqian
JIachengjiang REN-3 ST-23 Zhili
Jianei REN-4 ST-24 Zhitan #1
Jiankua REN-5 ST-25 Zhixie
Jianming REN-6 ST-27 Zhongchuan
Jianming #1 REN-7 ST-28 Zhongkong
Jianming #2 REN-8 ST-29 Zhongkui
Jianming #5 REN-9 ST-30 Zhoujian
Jianneiling REN-10 ST-31 Zigong
      Zuogu