Points Index

Anmian Jianneiling REN-11 ST-31
Anmian #2 Jianxi REN-12 ST-32
Bafeng Jiejian REN-13 ST-33
Baichongwo Jinggong REN-14 ST-34
Bailao Jingxia REN-15 ST-35
Baxie Jinjin-Yuye REN-16 ST-36
Bitong Jiuneifan REN-17 ST-37
Bizhong Jiuwaifan #1 REN-18 ST-38
Chenggu Jiuwaifan #2 REN-19 ST-39
Dagukong Jixia REN-20 ST-40
Dannangxue Jubi REN-21 ST-41
Dianxian KI-1 REN-22 ST-42
Dingchuan KI-2 REN-23 ST-43
Dingshen KI-3 REN-24 ST-44
DU-1 KI-4 Shangbafeng ST-45
DU-2 KI-5 Shangbaxie Taijian
DU-3 KI-6 Shangjingming Taiyang
DU-4 KI-7 Shanglianquan Tanli
DU-5 KI-8 Shangming Tiaoyue
DU-6 KI-9 Shangtianzhu Tituo
DU-7 KI-10 Shenji Tongbian
DU-8 KI-11 Shiqizhuixia Tongming
DU-9 KI-12 Shiwang Touguangming
DU-10 KI-13 Shixuan UB-1
DU-11 KI-14 Shuxi UB-2
DU-12 KI-15 SI-1 UB-3
DU-13 KI-16 SI-2 UB-5
DU-14 KI-17 SI-3 UB-6
DU-15 KI-19 SI-4 UB-7
DU-16 KI-21 SI-5 UB-8
DU-17 KI-22 SI-6 UB-9
DU-18 KI-23 SI-7 UB-10
DU-19 KI-24 SI-8 UB-11
DU-20 KI-25 SI-9 UB-12
DU-21 KI-26 SI-10 UB-13
DU-22 KI-27 SI-11 UB-14
DU-23 Lanweixue SI-12 UB-15
DU-24 LI-1 SI-13 UB-16
DU-25 LI-2 SI-14 UB-17
DU-26 LI-3 SI-15 UB-18
DU-27 LI-4 SI-16 UB-19
DU-28 LI-5 SI-17 UB-20
Erbai LI-6 SI-18 UB-21
Erjian LI-7 SI-19 UB-22
Erzhuisha LI-8 Sifeng UB-23
Fengyan LI-9 Siqiang UB-24
Ganrexue LI-10 Sishencong UB-25
GB-1 LI-11 SJ-1 UB-26
GB-2 LI-12 SJ-2 UB-27
GB-3 LI-13 SJ-3 UB-28
GB-4 LI-14 SJ-4 UB-29
GB-5 LI-15 SJ-5 UB-30
GB-6 LI-16 SJ-6 UB-31
GB-7 LI-17 SJ-7 UB-32
GB-8 LI-18 SJ-8 UB-33
GB-9 LI-19 SJ-9 UB-34
GB-10 LI-20 SJ-10 UB-35
GB-11 Linghuo SJ-11 UB-36
GB-12 Lingxia SJ-12 UB-37
GB-13 Lishang SJ-13 UB-38
GB-14 LIV-1 SJ-14 UB-39
GB-15 LIV-2 SJ-15 UB-40
GB-16 LIV-3 SJ-16 UB-41
GB-17 LIV-4 SJ-17 UB-42
GB-18 LIV-5 SJ-18 UB-43
GB-19 LIV-6 SJ-19 UB-44
GB-20 LIV-7 SJ-20 UB-45
GB-21 LIV-8 SJ-21 UB-46
GB-22 LIV-9 SJ-22 UB-47
GB-23 LIV-10 SJ-23 UB-48
GB-24 LIV-11 SP-1 UB-49
GB-25 LIV-12 SP-2 UB-50
GB-26 LIV-13 SP-3 UB-51
GB-27 LIV-14 SP-4 UB-52
GB-28 LU-1 SP-5 UB-53
GB-29 LU-2 SP-6 UB-54
GB-30 LU-3 SP-7 UB-55
GB-31 LU-4 SP-8 UB-56
GB-33 LU-5 SP-9 UB-57
GB-34 LU-6 SP-10 UB-58
GB-35 LU-7 SP-11 UB-59
GB-36 LU-8 SP-12 UB-60
GB-37 LU-9 SP-13 UB-61
GB-38 LU-10 SP-14 UB-62
GB-39 LU-11 SP-15 UB-63
GB-40 Luodi SP-17 UB-64
GB-41 Maibu SP-18 UB-65
GB-42 Muzhijian SP-21 UB-66
GB-43 Muzhijiehengwen ST-1 UB-67
GB-44 Naoshang ST-2 Weishang
Genjin Neixiyan ST-3 Weishangxue
Gongzhong PC-1 ST-4 Xixia
Gukong PC-2 ST-5 Xiyan
Haiqian PC-3 ST-6 Xuechou
Heding PC-4 ST-7 Yaoqi
Houxuehai PC-5 ST-8 Yaotong #1
Houyangquan PC-6 ST-9 Yaotong #2
HT-1 PC-7 ST-10 Yaotong #3
HT-2 PC-8 ST-11 Yaoyan
HT-3 PC-9 ST-12 Yeling
HT-4 Pigen ST-13 Yilong
HT-5 Pirexue ST-14 Yiming
HT-6 Qianzheng ST-15 Yinbian
HT-7 Qiduan ST-16 Yingshang
HT-8 Qiuhou ST-18 Yingxia
HT-9 Qiying ST-19 Yintang
Huatuojiaji REN-1 ST-20 Yishu
Hubian REN-2 ST-21 Yuyao
JIachengjiang REN-3 ST-22 Zeqian
Jianei REN-4 ST-23 Zhili
Jiankua REN-5 ST-24 Zhitan #1
Jianming REN-6 ST-25 Zhixie
Jianming #1 REN-7 ST-27 Zhongchuan
Jianming #2 REN-8 ST-28 Zhongkui
Jianming #5 REN-9 ST-29 Zigong
  REN-10 ST-30 Zuogu