Points Index

Anmian Jingbi REN-13 ST-34
Anmian #2 Jinggong REN-14 ST-35
Bafeng Jingxia REN-15 ST-36
Baichongwo Jinjin-Yuye REN-16 ST-37
Bailao Jiuneifan REN-17 ST-38
Baxie Jiuwaifan #1 REN-18 ST-39
Bikong Jiuwaifan #2 REN-19 ST-40
Bitong Jixia REN-20 ST-41
Bizhong Jubi REN-21 ST-42
Chenggu KI-1 REN-22 ST-43
Dagukong KI-2 REN-23 ST-44
Dannangxue KI-3 REN-24 ST-45
Dianxian KI-4 Shangbafeng Taijian
Dingchuan KI-5 Shangbaxie Taiyang
Dingshen KI-6 Shangjingming Tanli
DU-1 KI-7 Shanglianquan Tiaoyue
DU-2 KI-8 Shangming Tituo
DU-3 KI-9 Shangtianzhu Tongbian
DU-4 KI-10 Shenji Tongming
DU-5 KI-11 Shiqizhuixia Touguangming
DU-6 KI-12 Shiwang Tunzhong
DU-7 KI-13 Shixuan UB-1
DU-8 KI-14 Shuxi UB-2
DU-9 KI-15 SI-1 UB-3
DU-10 KI-16 SI-2 UB-5
DU-11 KI-17 SI-3 UB-6
DU-12 KI-19 SI-4 UB-7
DU-13 KI-20 SI-5 UB-8
DU-14 KI-21 SI-6 UB-9
DU-15 KI-22 SI-7 UB-10
DU-16 KI-23 SI-8 UB-11
DU-17 KI-24 SI-9 UB-12
DU-18 KI-25 SI-10 UB-13
DU-19 KI-26 SI-11 UB-14
DU-20 KI-27 SI-12 UB-15
DU-21 Kuanjiu SI-13 UB-16
DU-22 Lanweixue SI-14 UB-17
DU-23 LI-1 SI-15 UB-18
DU-24 LI-2 SI-16 UB-19
DU-25 LI-3 SI-17 UB-20
DU-26 LI-4 SI-18 UB-21
DU-27 LI-5 SI-19 UB-22
DU-28 LI-6 Sifeng UB-23
Erbai LI-7 Siqiang UB-24
Erjian LI-8 Sishencong UB-25
Erzhuisha LI-9 SJ-1 UB-26
Fengyan LI-10 SJ-2 UB-27
Ganrexue LI-11 SJ-3 UB-28
GB-1 LI-12 SJ-4 UB-29
GB-2 LI-13 SJ-5 UB-30
GB-3 LI-14 SJ-6 UB-31
GB-4 LI-15 SJ-7 UB-32
GB-5 LI-16 SJ-8 UB-33
GB-6 LI-17 SJ-9 UB-34
GB-7 LI-18 SJ-10 UB-35
GB-8 LI-19 SJ-11 UB-36
GB-9 LI-20 SJ-12 UB-37
GB-10 Linghuo SJ-13 UB-38
GB-11 Lingxia SJ-14 UB-39
GB-12 Lishang SJ-15 UB-40
GB-13 LIV-1 SJ-16 UB-41
GB-14 LIV-2 SJ-17 UB-42
GB-15 LIV-3 SJ-18 UB-43
GB-16 LIV-4 SJ-19 UB-44
GB-17 LIV-5 SJ-20 UB-45
GB-18 LIV-6 SJ-21 UB-46
GB-19 LIV-7 SJ-22 UB-47
GB-20 LIV-8 SJ-23 UB-48
GB-21 LIV-9 SP-1 UB-49
GB-22 LIV-10 SP-2 UB-50
GB-23 LIV-11 SP-3 UB-51
GB-24 LIV-12 SP-4 UB-52
GB-25 LIV-13 SP-5 UB-53
GB-26 LIV-14 SP-6 UB-54
GB-27 Liwai SP-7 UB-55
GB-28 LU-1 SP-8 UB-56
GB-29 LU-2 SP-9 UB-57
GB-30 LU-3 SP-10 UB-58
GB-31 LU-4 SP-11 UB-59
GB-33 LU-5 SP-12 UB-60
GB-34 LU-6 SP-13 UB-61
GB-35 LU-7 SP-14 UB-62
GB-36 LU-8 SP-15 UB-63
GB-37 LU-9 SP-17 UB-64
GB-38 LU-10 SP-18 UB-65
GB-39 LU-11 SP-19 UB-66
GB-40 Luodi SP-20 UB-67
GB-41 Maibu SP-21 Waiyinlian
GB-42 Muzhijian ST-1 Weishang
GB-43 Muzhijiehengwen ST-2 Weishangxue
GB-44 Naoshang ST-3 Xinfutu
Genjin Neixiyan ST-4 Xixia
Gongzhong PC-1 ST-5 Xiyan
Gukong PC-2 ST-6 Xuechou
Haiqian PC-3 ST-7 Yaoqi
Heding PC-4 ST-8 Yaotong #1
Houxuehai PC-5 ST-9 Yaotong #2
Houyangquan PC-6 ST-10 Yaotong #3
HT-1 PC-7 ST-11 Yaoyan
HT-2 PC-8 ST-12 Yeling
HT-3 PC-9 ST-13 Yilong
HT-4 Pigen ST-14 Yiming
HT-5 Pirexue ST-15 Yinbian
HT-6 Qianzheng ST-16 Yingshang
HT-7 Qiduan ST-18 Yingxia
HT-8 Qiuhou ST-19 Yintang
HT-9 Qiying ST-20 Yishu
Huatuojiaji REN-1 ST-21 Yuyao
Hubian REN-2 ST-22 Zeqian
JIachengjiang REN-3 ST-23 Zexia
Jianei REN-4 ST-24 Zhili
Jiankua REN-5 ST-25 Zhitan #1
Jianming REN-6 ST-27 Zhixie
Jianming #1 REN-7 ST-28 Zhongchuan
Jianming #2 REN-8 ST-29 Zhongkong
Jianming #5 REN-9 ST-30 Zhongkui
Jianneiling REN-10 ST-31 Zhoujian
Jianxi REN-11 ST-32 Zigong
Jiejian REN-12 ST-33 Zuogu