HERB FORMULAS

English: Sudden Smile Powder
Also Known As: Pteropus and Bulrush Formula
Losing the Smile Powder
Break into A Smile Powder
Pharmaceutical Latin
Pin Yin
Dosage
Actions
Excr. Trogopterori Wu Ling Zhi 3-15g Clears the blood vessels, disperses stagnant Blood, alleviates pain and stops bleeding.
With Pu Huang, for abdominal pain, lochioschesis, menstrual irregularity and stabbing epigastric, joint pain and chest pain due to Blood Stasis.
Pollen Typhae Pu Huang 3-15g Raw: Strongly promotes Blood circulation.
Honey-fried: Stops bleeding.
Use in equal parts for hemorrhage due to Blood Stasis.
Wine or vinegar     Wine warms the menses and promotes Blood circulation.
Vinegar transforms Blood Stasis and promotes the circulation of Blood.
 • Invigorates Blood
 • Dispels Blood Stasis
 • Disperses accumulation
 • Alleviates pain
 • Blood Stagnation in the Stomach
 • Blood Stasis which obstructs the vessels of the lower abdomen
 • Liver Qi Stagnation with Blood Blockage
 • Sharp pain in the chest or abdomen
 • Irregular menstruation
 • Dysmenorrhea
 • Retention of lochia
 • Postpartum abdominal pain
 • Acute, colicky lower abdominal pain
 • Severe pain in the middle abdomen
 • Epigastric pain
 • Postpartum bleeding
 • Pain beneath the heart
 • Swelling and pain of external injuries
 • T: Purple with purple spots
 • P: Wiry, choppy and tight
CONTRAINDICATIONS
 • Contraindicated during pregnancy.
 • Use with caution for those with Stomach Deficiency.
HERB/DRUG INTERACTIONS
For severe Qi Stagnation: For concurrent Cold:
+ Rz. Cyperi Xiang Fu + Rz. Zingiberis Preparata Pao Jiang
+ Fr. Toosendan Chuan Lian Zi + Fol. Artemisiae Argyi Ai Ye
For irregular menstruation due to Blood Stagnation with Blood Deficiency:
+ Fr. Foeniculi Xiao Hui Xiang
+ Four-Substance Decoction
Si Wu Tang
+ Rx. Linderae Wu Yao
For angina pectoris due to Blood Stasis:
For a cold sensation:
+ 15g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong + Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
+ 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao + Fol. Artemisiae Argyi Ai Ye
+ 15g Flos Carthami Hong Hua
For postpartum pain in the chest and abdomen:
+ 30g Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen + Fr. Crataegi Shan Zha
For coronary Heart Disease:
For metrorrhagia due to Blood Heat from Blood Stagnation:
+ Drive out Stasis in the Mansion of Blood Decoction
Xue Fu Zhu Yu Tang
+ Four Substances (Things) Decoction
Si Wu Tang
+ Rx. Curcumae Yu Jin
+ Rx. Notoginseng
For post Liver transplant support:
For endometriosis:
+ Linking Decoction
Yi Guan Jian
+ 1.5g Sanguis Draconis Xue Jie
+ 1.5g Rx. Notoginseng San Qi
For uterine bleeding:
For uterine bleeding cause by miscarriage:
+ 9-12g Rx Angelicae Sinensis Dang Gui
+ Cinnamon Twig and Poria Pill
Gui Zhi Fu Ling Wan
+ 6-9g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
+ Tonify the Middle and Augment Qi Decoction
Bu Zhong Yi Qi Tang
+ 10g Sm. Persicae Tao Ren
For angina pectoris and coronary artery disease:
+ Restore the Spleen Decoction
Gui Pi Tang
+ 15g Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
+ 15g Sm. Persicae Tao Ren
For viral hepatitis:
+ 15g Flos Carthami Hong Hua + 30-60g Hb. Artemisiae Scopariae Yin Chen Hao
For acute hepatitis with jaundice:
+ 30-60g Hb. Artemisiae Scopariae Yin Chen Hao + 10g Fr. Gardeniae Zhi Zi
+ 10-30g Rx. et Rz. Rhei Da Huang
+ 10g Fr. Gardeniae Zhi Zi
For acute hepatitis without jaundice:
+ 10-30g Rx. et Rz. Rhei Da Huang + 30-60g Hb. Artemisiae Scopariae Yin Chen Hao
+ Cx. Phellodendri Huang Bai
+ Sm. Coicis Yi Yi Ren + 10g Fr. Gardeniae Zhi Zi
+ Poria Fu Ling + 10-30g Rx. et Rz. Rhei Da Huang
+ Rx. Curcumae Yu Jin + Rx. Gentianae Long Dan Cao
+ Hb. Taraxaci Pu Gong Ying + Cx. Moutan Mu Dan Pi
+ Hb. Lysimachiae Jin Qian Cao + Rz. Alismatis Ze Xie
For chronic infectious hepatitis:
+ Poria Fu Ling
+ 30-60g Hb. Artemisiae Scopariae Yin Chen Hao + Sm. Coicis Yi Yi Ren
+ Sm. Plantaginis Che Qian Zi
+ 10g Fr. Gardeniae Zhi Zi + Caulis Akebiae Mu Tong
+ 10-30g Rx. et Rz. Rhei Da Huang + Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
+ Rx. Curcumae Yu Jin
For chronic active hepatitis:
+ Rz. Corydalis Yan Hu Suo + 30-60g Hb. Artemisiae Scopariae Yin Chen Hao
+ Rx. Paeoniae Bai Shao
+ Rz. Chuanxiong Chuan Xiong + 10g Fr. Gardeniae Zhi Zi
+ Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu + 10-30g Rx. et Rz. Rhei Da Huang
+ Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
+ Endothelium Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin + Cx. Moutan Mu Dan Pi
+ Rx. Gentianae Long Dan Cao
+ Sm. Coicis Yi Yi Ren

+ Vinegar-processed Rx. Bupleuri

Chai Hu
For viral hepatitis with hepatomegaly or splenomegaly:
+ Rx. Curcumae Yu Jin
+ 30-60g Hb. Artemisiae Scopariae Yin Chen Hao + Hb. Taraxaci Pu Gong Ying
+ Fr. Aurantii Zhi Ke
+ 10g Fr. Gardeniae Zhi Zi + Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ 10-30g Rx. et Rz. Rhei Da Huang + Hb. Hedyotis Bai Hua She She Cao
+ Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
For Stomach cancer:
+ Rx. Paeoniae Bai Shao
+ Four Things Decoction with Safflower and Peach Pit
Tao Hong Si Wu Tang
+ Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
+ Rx. Curcumae Yu Jin - Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
+ Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ Fr. Aurantii Zhi Ke + Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ Processed Carapax Trionycis Bie Jia + Rz. Curcumae E Zhu
+ Nidus Vespae Lu Feng Fang
+ Rz. Sparganii San Leng + Rz. Paridis Chong Lou
+ Rz. Curcumae E Zhu + Hb. Portulacae Ban Zhi Lian
+ Hb. Hedyotis Bai Hua She She Cao
or
For Stomach cancer with vomiting:
+ 10g Pollen Typhae Pu Huang
+ 10g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 10g Faeces Trogopterori Wu Ling Zhi
+ 10g Caulis Bambusae in Taeniam Zhu Ru + 9g Sm. Persicae Tao Ren
+ 9g Flos Carthami Hong Hua
+ 15g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
+ 15g Abelmoschus Esculentus Qiu Kui
+ 15g Calyx Kaki Ding Xiang + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
+ 6g Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang
+ 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen
For Stomach cancer with thirst:
+ 15g Hb. Dendrobii Shi Hu + 12g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ 10g Rz. Polygonati Huang Jing + 15g Fr. Toosendan Chuan Lian Zi
+ 15g Rx. Trichosanthis Tian Hua Fen + 9g Rx. Linderae Wu Yao
+ 10g Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong + 3g Rx. Notoginseng San Qi
+ 15g Rx. Adenophorae Nan Sha Shen + 10g Rz. Curcumae E Zhu
+ 6g Fr. Mume Wu Mei + 30g Hb. Agrimoniae Xian He Cao
+ 15g Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 10g Endoconcha Sepiae Hai Piao Xiao
For Stomach cancer with hypersalivation:
+ 10g Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia + 12g Cacumen Platycladi Ce Bai Ye
+ 3g Rz. Zingiberis Gan Jiang + 9g Nidus Vespae Lu Feng Fang
+ 10g Pumex Fu Shi + 12g Sanguis Draconis Xue Jie
+ 6g Periostracum Serpentis She Tui
For Stomach cancer with pain:
+ 15g Rx. Bupleuri Chai Hu + 6g Cutis Bufonis Chan Pi
+ 6g Rx. Aucklandiae Mu Xiang
For Stomach cancer with epigastric pain:
+ 10g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 12g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
+ 10g Sm. Momordicae Mu Bie Zi
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 30g Hb. Chelidonii Bai Qu Cai + 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
For Stomach cancer with dry stools:
+ two or three of the following:
+ Sm. Cannabis Huo Ma Ren 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 15g Sm. Pruni Yu Li Ren
+ 6g Rx. et Rz. Rhei Da Huang 15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ 6g Natrii Sulfas Mang Xiao
+ 30g Fr. Trichosanthis Gua Lou 30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan
+ 30g Hb. Cistanches Rou Cong Rong
+ 6g Rx. Rumicis Yang Ti 60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen
For Stomach cancer with hematochezia:
+ 30g Hb. Agrimoniae Xian He Cao 30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei
+ 3g Rx. Notoginseng San Qi
+ 10g Flos Sophorae Huai Hua Mi 15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng
+ 10g Petiolus Carbon-isatus Trachycarpi Zong Lu Pi Tan
24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao
For Stomach cancer with anemia:
For Stomach cancer with epigastric pain and Yin Deficiency:
+ Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
+ Caulis Spatholobi Ji Xue Teng
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ Colla Corii Asini E Jiao
+ Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Hb. seu Rx. Sedum Aizoom Jing Tian San Qi + 12-15g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+ 12-15g Rx. Glehniae/ Adenophorae Sha Shen
+ Placenta Hominis Zi He Che
For Stomach cancer with abdominal distention:
+ two or three of the following:
+ 30g Per. Arecae Bing Lang 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 10g Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ 10g Fr. Aurantii Zhi Ke
+ 15g Sm. Carbonisatus Arecae Bing Lang Tan 30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan
+ 15g Sm. Raphani Lai Fu Zi 60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen
For Stomach cancer with loose stools:
+ Sm. Coicis Preparata Zhi Yi Yi Ren 30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei
+ 12g Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu
15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng
+ 12g Rz. Atractylodis Cang Zhu
+ 10g Catechu Er Cha 24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao
+ 10g Rz. Dioscoreae Shan Yao
For Stomach cancer with severe epigastric pain:
+ 10g Fr. Chebulae He Zi
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
For Stomach cancer with hematemesis:
+ 2g Chinese patent medicine
Yunnan Bai Yao
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 3g Rx. Notoginseng San Qi + 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 30g Hb. Agrimoniae Xian He Cao + 9-12g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ 12g Crinis Carbonisatus Xue Yu Tan
+ two or three of the following:
30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 30g Nodus Nelumbo Rhizomatis Ou Jie
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ 15g Hb. Ecliptae Mo Han Lian
For Stomach cancer with epigastric pain and severe abdominal distention and belching:
30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen
+ 3-6g Rx. Notoginseng
30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9-12g Fr. Aurantii Immaturus Zhi Shi 15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng
+ 9-12g Per. Citri Reticulatae Viride Qing Pi 24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao
or
+ two or three of the following:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 3-6g Rx. Notoginseng
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian + 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 6-9g Olibanum Ru Xiang
30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan + 6-9g Myrrh Mo Yao
+ two or three of the following:
60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei 15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng 30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan
24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao 60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen
For Stomach cancer with epigastric pain and active bleeding with black, tarry stools and coffee ground vomiting:
30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng
+ 9g Rx. Notoginseng
24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
For Stomach cancer with epigastric pain and active bleeding of fresh red Blood and mild signs of Heat:
+ 9-15g Rz. Bletillae Bai Ji
+ two or three of the following:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 3-6g Rx. Notoginseng
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian + 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9-12g Rx. Scutellariae Huang Qin
30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan + 6-9g Rz. Coptidis Huang Lian
+ 30g Rz. Imperatae Bai Mao Gen
60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen + 9-12g Cx. Moutan Mu Dan Pi
+ two or three of the following:
30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng 15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao 30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan
For Stomach cancer with epigastric pain and Cold:
60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei
+ 3-6g Rx. Notoginseng
15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu 24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao
+ 6-9g Rz. Zingiberis Gan Jiang
For Stomach cancer with epigastric pain and Qi Deficiency:
+ 6-9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi
+ two or three of the following:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 3-6g Rx. Notoginseng
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian + 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 18-30g Rx. Astragali Huang Qi
30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan + 12-15g Rz. Atracty-lodis Macrocephalae Bai Zhu
60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen
+ 12-15g Rz. Polygonati Huang Jing
30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei
+ two or three of the following:
15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao 15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
For epigastric pain:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30g Hb. Solani Lyrati Shu Yang Quan
60-120g Rx. Actinidiae Arguta Teng Li Gen
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu 30g Hb. Duchesneae Indicae She Mei
For epigastric pain with Yin Deficiency:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
15g Hb. Sarcandrae Glabrae Zhong Jie Feng
+ 3-6g Rx. Notoginseng
24g Hb. Bidentis Xian Feng Cao
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
For Stomach cancer with hemafecia:
+ 12-15g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 12-15g Rx. Glehniae/ Adenophorae Sha Shen
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ two or three of the following:
or
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30-60g Hb. Hedyotis Diffusae
Bai Hua She She Cao
+ 3-6g Rx. Notoginseng
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 6-9g Olibanum Ru Xiang 30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
+ 6-9g Myrrh Mo Yao 15g Rz. Curcumae E Zhu
For epigastric pain and active bleeding with black, tarry stools and coffee ground vomiting:
For Stomach cancer with severe hemafecia:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu + 12-15g Rz. Bletillae Bai Ji
+ 9-15g Rz. Bletillae Bai Ji
+ two or three of the following:
For epigastric pain and Cold:
30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu 30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
+ 6-9g Rz. Zingiberis Gan Jiang 15g Rz. Curcumae E Zhu
+ 6-9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi
For Stomach cancer with hemafecia and severe pain:
For epigastric pain and Qi Deficiency:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu + 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 18-30g Rx. Astragali Huang Qi + 12-15g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ 12-15g Rz. Atracty-lodis Macrocephalae Bai Zhu
+ two or three of the following:
30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 12-15g Rz. Polygonati Huang Jing
For severe epigastric pain:
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
+ 3-6g Rx. Notoginseng
15g Rz. Curcumae E Zhu
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
or
+ 9-12g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
For epigastric pain and severe abdominal distention and belching:
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 6-9g Olibanum Ru Xiang
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 6-9g Myrrh Mo Yao
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ two or three of the following:
+ 9-12g Fr. Aurantii Immaturus Zhi Shi 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 9-12g Per. Citri Reticulatae Viride Qing Pi 15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
For epigastric pain and active bleeding of fresh red Blood and mild signs of Heat:
30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
15g Rz. Curcumae E Zhu
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
For Stomach cancer with hemafecia and severe Qi Stagnation:
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rx. Scutellariae Huang Qin + 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 6-9g Rz. Coptidis Huang Lian + 9-12g Fr. Aurantii Immaturus Zhi Shi
+ 30g Rz. Imperatae Bai Mao Gen
+ 9-12g Cx. Moutan Mu Dan Pi + 9-12g Per. Citri Reticulatae Viride Qing Pi
For hemafecia:
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ two or three of the following:
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
For severe hemafecia:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
15g Rz. Curcumae E Zhu
+ 9g Rx. Notoginseng
For Stomach cancer with hemafecia and Heat:
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 12-15g Rz. Bletillae Bai Ji
For hemafecia with severe pain:
+ 9g Rx. Notoginseng
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9-12g Rz. Coptidis Huang Lian
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Cx. Moutan Mu Dan Pi
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ two or three of the following:
+ 12-15g Rz. Corydalis Yan Hu Suo 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
or
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ 9g Rx. Notoginseng
30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu 15g Rz. Curcumae E Zhu
+ 6-9g Olibanum Ru Xiang
For Stomach cancer with hemafecia and Cold:
+ 6-9g Myrrh Mo Yao
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
For hemafecia and severe Qi Stagnation:
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 6-9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ two or three of the following:
+ 9-12g Fr. Aurantii Immaturus Zhi Shi 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 9-12g Per. Citri Reticulatae Viride Qing Pi 15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
For hemafecia with Cold:
30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
15g Rz. Curcumae E Zhu
For Stomach cancer with hemafecia and Qi Deficiency:
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 6-9g Ram. Cinnamomi Gui Zhi
For hemafecia with Qi Deficiency:
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 18-30g Rx. Astragali Huang Qi
+ 3-6g Rx. Notoginseng
+ 12-15g Rz. Atracty-lodis Macrocephalae Bai Zhu
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 18-30g Rx. Astragali Huang Qi + 12-15g Rz. Polygonati Huang Jing
+ 12-15g Rz. Atracty-lodis Macrocephalae Bai Zhu
+ two or three of the following:
30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
+ 12-15g Rz. Polygonati Huang Jing
For hemafecia with Yin Deficiency:
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
+ 3-6g Rx. Notoginseng
15g Rz. Curcumae E Zhu
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
For Stomach cancer with hemafecia and Yin Deficiency:
+ 12-15g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 12-15g Rx. Glehniae/ Adenophorae Sha Shen
+ 3-6g Rx. Notoginseng
For hemafecia with Heat:
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 12-15g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+ 9g Rx. Notoginseng
+ 12-15g Rx. Glehniae/ Adenophorae Sha Shen
+ 9-12g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9-12g Rz. Coptidis Huang Lian
+ two or three of the following:
+ 9-12g Cx. Moutan Mu Dan Pi 30-60g Hb. Hedyotis Diffusae Bai Hua She She Cao
For abdominal masses with severe pain:
+ Melia Toosendan Powder
Jin Ling Zi San
15g Hb. Scutellariae Barbatae Ban Zhi Lian
+ Sm. Persicae Tao Ren 30g Rz. Smilacis Glabrae Tu Fu Ling
+ Flos Carthami Hong Hua 15g Rz. Curcumae E Zhu
+ Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
For lochiorrhea with a poor constitution and cold limbs:
+ Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen
+ Cx. Cinnamomi Rou Gui
For lochiorrhea with prominent Heat:
For lochiorrhea with abdominal pain:
- Rz. Zingiberis Preparata Pao Jiang + Rx. Linderae Wu Yao
+ Fr. Toosendan Chuan Lian Zi
+ Fr. Gardeniae Zhi Zi + Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ Cx. Moutan Mu Dan Pi
For lochiorrhea with excessive bleeding:
+ Rx. Scutellariae Huang Qin + Rx. Ginseng Ren Shen
For oral leukoplakia:
+ Rx. Astragali Huang Qi
+ 15g Sm. Persicae Tao Ren + Petiolus Trachycarpi Zong Lu Pi
+ 15g Flos Carthami Hong Hua
For oral leukoplakia with Spleen Qi Deficiency:
+ 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao + 15g Sm. Persicae Tao Ren
+ 15g Flos Carthami Hong Hua
+ 12g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
+ 9g Rx. Bupleuri Chai Hu + 12g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
+ 9g Fr. Aurantii Zhi Ke
+ 6g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao + 9g Rx. Bupleuri Chai Hu
For oral leukoplakia with Blood Deficiency:
+ 9g Fr. Aurantii Zhi Ke
+ 15g Sm. Persicae Tao Ren + 6g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
+ 15g Flos Carthami Hong Hua + 9g Rx. Astragali Huang Qi
+ 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao + 9g Rx. Codonopsis Dang Shen
+ 12g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 9g Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu
+ 9g Rx. Bupleuri Chai Hu
For oral leukoplakia with Yin Deficiency:
+ 9g Fr. Aurantii Zhi Ke + 15g Sm. Persicae Tao Ren
+ 6g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao + 15g Flos Carthami Hong Hua
+ 18g Caulis Spatholobi Ji Xue Teng + 15g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
+ 12g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang + 12g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
For habitual miscarriage:

+ Generating and Transforming Decoction
Sheng Hua Tang

+ 9g Rx. Bupleuri Chai Hu
+ 9g Fr. Aurantii Zhi Ke
+ Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 6g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
+ 12g Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu
+ Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
+ Hb. Leonuri Yi Mu Cao + 12g Fr. Lycii Gou Qi Zi
+ Rx. Notoginseng San Qi
For tongue pain:
For tongue pain and stiffness:
+ Four Substance Decoction with Safflower and Peach Pit
Tao Hong Si Wu Tang
+ Four Substance Decoction with Safflower and Peach Pit
Tao Hong Si Wu Tang
- Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
- Rx. Paeoniae Alba Bai Shao - Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
- Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang +12g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+12g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang + 10g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
+ 10g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
+ 10g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ 10g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
For tongue pain with a purplish color:
+ 10g Rz. Gastrodiae Tian Ma
+ Four Substance Decoction with Safflower and Peach Pit
Tao Hong Si Wu Tang
+ 5g Periostracum Cicadae Chan Tui
- Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
For severe, stabbing tongue pain:
- Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
+ Four Substance Decoction with Safflower and Peach Pit
Tao Hong Si Wu Tang
+12g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+ 10g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
- Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
- Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 10g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ 10g Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen
+12g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+ 10g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao + 7g Myrrh Mo Yao
For tongue pain with unstable emotions:
+ 10g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ Four Substance Decoction with Safflower and Peach Pit
Tao Hong Si Wu Tang
+ 10g Rz. Curcumae E Zhu
    - Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
    - Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
   
    +12g Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
    + 10g Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao
   
    + 10g Rz. Corydalis Yan Hu Suo
    + 10g Rx. Bupleuri Chai Hu
    + 10g Rz. Cyperi Xiang Fu