HERB FORMULAS

English: Melia Toosendan Powder
Also Known As:
Pharmaceutical Latin
Pin Yin
Dosage
Actions
Fr. Toosendan Chuan Lian Zi 9-30g Dredges Liver Qi, releases Stagnation, stops pain and conducts Heat out from below.
With Yan Hu Suo, for intermittent epigastric and hypochondriac pain, hernia pain or menstrual pain with irritability due to Liver Stagnation with Heat and hernial disorders with hypochondriac, epigastric or abdominal pain caused by Liver Qi Stagnation with Heat.
Rz. Corydalis Yan Hu Suo 9-30g Invigorates the Blood, circulates Qi, and stops pain.
 • Spreads Liver Qi
 • Soothes the Liver
 • Drains Heat
 • Activates the Blood
 • Alleviates pain
 • Liver Qi Stagnation Transforming into Heat
 • Intermittent chest, epigastric or hypogastric pain
 • Hernia pain
 • The pain is aggravated by ingestion of hot food or drink
 • Dysmenorrhea
 • Irritability
 • A bitter taste in the mouth
 • T: Red
 • C: Yellow
 • P: Wiry and rapid
CONTRAINDICATIONS
 • Use with caution during pregnancy.
 • Contraindicated for those with pain from Lung Qi Stagnation due to Cold.
HERB/DRUG INTERACTIONS
For epigastric pain due to Heat: For dysmenorrhea:
+ Rx. Scutellariae Huang Qin + Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen
For bulging disorders of the lower abdomen:
+ Flos Carthami Hong Hua
+ Sm. Citri Reticulatae Ju He + Hb. Leonuri Yi Mu Cao
For bulging disorders of the lower abdomen with significant signs of Cold::
For Gall stones or Kidney stones:
+ Hb. Lysimachiae Jin Qian Cao
+ Sm. Citri Reticulatae Ju He + Endothelium Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin
+ Fr. Evodiae Wu Zhu Yu
+ Fr. Foeniculi Xiao Hui Xiang + Spora Lygodii Hai Jin Sha
For pain in the epigastrium, chest, flanks or abdomen:
+ Rx. Curcumae Yu Jin
+ Frigid Extremities Powder
Si Ni San
For pain in Jue Yin patterns:
For hypochondriac distention and pain due to Liver Qi Stagnation or Liver Fire Rising:
+ Mume Pill
Wu Mei Wan
+ Rx. Bupleuri Chai Hu
For hernia pain from Qi Stagnation:
+ Rx. Curcumae Yu Jin + Sm. Citri Reticulatae Ju He
+ Fr. Gardeniae Zhi Zi + Sm. Litchi Li Zhi He
For biliary ascariasis:
For peptic ulcer:
+ Frigid Extremities Powder
Si Ni San
+ Peony and Licorice Decoction
Shao Yao Gan Cao Tang
+ Sm. Arecae Bing Lang + 9g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
+ Fr. Mume Wu Mei + 9g Endoconcha Sepiae Hai Piao Xiao
+ Rz. Coptidis Huang Lian + 9g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Fol. Perillae Zi Su Zi + 15g. Hb. Taraxaci Pu Gong Ying
For peptic ulcer with Qi Deficiency:
+ 12g Lignum Aquilariae Resinatum Chen Xiang
+ Peony and Licorice Decoction
Shao Yao Gan Cao Tang
+ 6g Rx. Linderae Wu Yao
+ 15g Rz. Bletillae Bai Ji
+ 9g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
For peptic ulcer with Stomach Cold:
+ 9g Endoconcha Sepiae Hai Piao Xiao
+ Peony and Licorice Decoction
Shao Yao Gan Cao Tang
+ 9g Rz. Cyperi Xiang Fu + 9g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
+ 15g. Hb. Taraxaci Pu Gong Ying + 9g Endoconcha Sepiae Hai Piao Xiao
+ 12g Lignum Aquilariae Resinatum Chen Xiang + 9g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 6g Rx. Linderae Wu Yao + 15g. Hb. Taraxaci Pu Gong Ying
+ 15g Rz. Bletillae Bai Ji + 12g Lignum Aquilariae Resinatum Chen Xiang
+ Rx. Codonopsis Dang Shen + 6g Rx. Linderae Wu Yao
+ Rx. Astragali Huang Qi + 15g Rz. Bletillae Bai Ji
For peptic ulcer with Stomach Yin Deficiency
+ Rz. Alpiniae Officinarum Gao Liang Jiang
+ Peony and Licorice Decoction
Shao Yao Gan Cao Tang
+ Cx. Cinnamomi Rou Gui
+ 9g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
For peptic ulcer with gastrointestinal bleeding:
+ 9g Endoconcha Sepiae Hai Piao Xiao
+ Peony and Licorice Decoction
Shao Yao Gan Cao Tang
+ 9g Rz. Cyperi Xiang Fu + 9g Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
+ 15g. Hb. Taraxaci Pu Gong Ying + 9g Endoconcha Sepiae Hai Piao Xiao
+ Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong
+ 12g Lignum Aquilariae Resinatum Chen Xiang + 9g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Rx. Notoginseng San Qi
+ 6g Rx. Linderae Wu Yao + 15g. Hb. Taraxaci Pu Gong Ying
+ 15g Rz. Bletillae Bai Ji + 12g Lignum Aquilariae Resinatum Chen Xiang
+ Rx. Glehniae/ Adenophorae Sha Shen
+ 6g Rx. Linderae Wu Yao
For chest pain due to Upper Jiao Qi Stagnation:
+ 15g Rz. Bletillae Bai Ji
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ Colla Corii Asini E Jiao
+ Fol. Callicarpae Zi Zhu
+ 6g. Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
For severe chest pain due to Upper Jiao Qi Stagnation:
+ 6g Flos Aurantii Dai Dai Hua
+ 6g. Fr. Aurantii Zhi Ke
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 6g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 6g. Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
+ 9g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui + 6g Flos Aurantii Dai Dai Hua
+ 6g. Fr. Aurantii Zhi Ke
For chest pain with irritability due to Upper Jiao Qi Stagnation:
+ 6g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 9g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
+ 6g. Rz. Chuanxiong Chuan Xiong + 9g Per. Citri Reticulatae Viride Qing Pi
+ 6g Flos Aurantii Dai Dai Hua
+ 6g. Fr. Aurantii Zhi Ke
For chest pain with bitter taste in the mouth or insomnia due to Upper Jiao Qi Stagnation:
+ 6g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
+ Salvia Drink
Dan Shen Yin
+ 9g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
+ 6g. Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
+ 10g Spica Prunellae Xia Ku Cao + 6g Flos Aurantii Dai Dai Hua
+ 12g Rx. Scutellariae Huang Qin + 6g. Fr. Aurantii Zhi Ke
For abdominal masses:
+ 6g Rz. Cyperi Xiang Fu
+ Sudden Smile Powder
Shi Xiao San
+ 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
+ 9g Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
For abdominal masses with severe pain:
+ Sudden Smile Powder
Shi Xiao San
+ 9g Cx. Moutan Mu Dan Pi
+ 9g Fr. Gardeniae Zhi Zi
+ Sm. Persicae Tao Ren    
+ Flos Carthami Hong Hua    
+ Rx. Paeoniae Rubra Chi Shao    
+ Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen