HERB FORMULAS

English: Seven-Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers
Also Known As:
Pharmaceutical Latin
Pin Yin
Dosage
Actions
Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu 18g Tonifies the Liver and Kidneys, nourishes Blood, nourishes Jing and expels Wind from the skin by nourishing the Blood.
With Gou Qi Zi, Bu Gu Zhi and Tu Si Zi, for premature graying of hair due to Kidney and Liver Deficiency.
Poria Fu Ling 18g Promotes urination, leaches out Dampness, strengthens the Spleen and harmonizes the Middle Jiao.
(Poria Rubra) (Chi Fu Ling) (18g) (Clears Dampness and Heat.)
Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi 9g Invigorates the Blood, expels Blood Stasis and nourishes Liver and Kidney Yin.
Wine-washed Rx. Angelicae Sinensis Jiu Dang Gui 9g Tonifies, invigorates and harmonizes the Blood and disperses Cold for Blood Stasis with Blood Deficiency.
Fr. Lycii Gou Qi Zi 9g Nourishes and tonifies Liver and Kidney Blood and Yin and benefits Jing.
With He Shou Wu, Jiu Dang Gui, Niu Xi and Tu Si Zi, for prematurely gray hair and loose teeth.
Sm. Cuscutae Tu Si Zi 9g Strengthens Yang, nourishes Yin, astringes Jing and urine, benefits the marrow and tonifies the Kidneys and Liver.
Fr. Psoraliae (Dry-fried with black sesame seeds) Bu Gu Zhi 6g Tonifies the Kidneys, strengthens Yang and stabilizes Jing.
  • Enriches the Kidney Jing
  • Nourishes the Liver Blood
  • Kidney Jing and Liver Blood Deficiency
  • Premature graying of the hair
  • Hair loss
  • Loose teeth
  • Spontaneous emissions
  • Nocturnal emissions
  • Weak and sore low back and knees
CONTRAINDICATIONS
  • Use with caution or do not use for those with Spleen Deficiency.
HERB/DRUG INTERACTIONS
For pronounced headache and aversion to Cold: For a lusterless complexion and dizziness:
+ Rx. Morindae Officinalis Ba Ji Tian + Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
+ Rz. Curculiginis Xian Mao + Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
+ Hb. Epimedii Yin Yang Huo
For seminal; emission:
For lusterless, prematurely gray hair:
+ Sm. Astragali Complanati Sha Yuan Zi
+ Rx. Astragali Huang Qi
+ Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + Sm. Euryales Qian Shi
+ Calcined Concha Ostreae Duan Mu Li
To guide the effects to the scalp:
+ Rx. Puerariae Ge Gen + Calcined Fossilia Ossis Mastodi Duan Long Gu
For low back soreness:
+ Cx. Eucommiae Du Zhong
For tidal fever and night sweats:
+ Hb. Taxilli Sang Ji Sheng + Cx. Lycii Di Gu Pi
For poor appetite and indigestion:
+ Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
+ Rz. Dioscoreae Shan Yao + Fr. Tritici Levis Fu Xiao Mai
+ Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu
For Yin Deficiency with Yang Excess:
+ Rz. Anemarrhenae Zhi Mu
+ Fr. Crataegi Shan Zha + Cx. Phellodendri Huang Bai
+ Fr. Hordei Germinatus Mai Ya + Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong
For alopecia:
+ Fr. Schisandrae Wu Wei Zi
- Poria Fu Ling
For alopecia with mixed white and yellow hair that appears malnourished:
- Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi
+ 12g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi + Rx. Astragali Huang Qi
+ 12g Sm. Sesame Nigri Hei Zhi Ma + Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
+ 12g Sm. Juglandis Hu Tao Ren
+ 10g Rz. Polygonati Huang Jing
For alopecia with white or yellow hair that is short and thin:
+ 10g Fr. Mori Sang Shen
+ 10g Rx. Polygalae Yuan Zhi + Rz. Anemarrhenae Zhi Mu
+ 10g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + Cx. Phellodendri Huang Bai
+ Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong
For alopecia with palpitations and insomnia:
+ Fr. Schisandrae Wu Wei Zi
- Poria Fu Ling
For alopecia with white hair that falls out easily:
- Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi + Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
+ 12g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi + Hb. Ecliptae Mo Han Lian
+ 12g Sm. Sesame Nigri Hei Zhi Ma
For alopecia with emotional depression and self-pity:
+ 12g Sm. Juglandis Hu Tao Ren
+ 10g Rz. Polygonati Huang Jing - Poria Fu Ling
+ 10g Fr. Mori Sang Shen - Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi
+ 10g Rx. Polygalae Yuan Zhi + 12g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
+ 10g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 12g Sm. Sesame Nigri Hei Zhi Ma
+ 12g Sm. Juglandis Hu Tao Ren
+ Fr. Schisandrae Wu Wei Zi + 10g Rz. Polygonati Huang Jing
+ Bul. Lilii Bai He + 10g Fr. Mori Sang Shen
+ Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong + 10g Rx. Polygalae Yuan Zhi
+ Sm. Platycladi Bai Zi Ren + 10g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu
+ Sm. Nelumbinis Lian Zi
For alopecia with reduced appetite and abdominal distension:
+ Cx. Albizziae He Huan Pi
+ Flos Albizziae He Huan Hua
- Poria Fu Ling + Rx. Curcumae Yu Jin
- Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi + Rz. Cyperi Xiang Fu
+ 12g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
For prevalence of Wind-Heat with sudden and severe alopecia:
+ 12g Sm. Sesame Nigri Hei Zhi Ma
+ 12g Sm. Juglandis Hu Tao Ren - Poria Fu Ling
+ 10g Rz. Polygonati Huang Jing - Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi
+ 10g Fr. Mori Sang Shen + 12g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
+ 10g Rx. Polygalae Yuan Zhi + 12g Sm. Sesame Nigri Hei Zhi Ma
+ 10g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu + 12g Sm. Juglandis Hu Tao Ren
+ 10g Rz. Polygonati Huang Jing
+ Dry-fried Fr. Oryzae Germinatus Chao Gu Ya + 10g Fr. Mori Sang Shen
+ 10g Rx. Polygalae Yuan Zhi
+ Endothelium Corneum Gigeriae Galli Ji Nei Jin + 10g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu
+ Flos Magnoliae Officinalis Hou Po Hua + Rz. Gastrodiae Tian Ma
+ Rz. Typhonii Preparatum Zhi Bai Fu Zi
+ Flos Rosae Rugosae Mei Gui Hua
+ Fr. Citri Sarcodactylis Fo Shou + Sm. Leonuri Chong Wei Zi
For male infertility:
For male infertility with sore low back and knees:
- Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi
- Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi
+ 9g Rx, Cyathulae Chuan Niu Xi
+ 12 g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 9g Rx, Cyathulae Chuan Niu Xi
+ 12 g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
+ 3g Cx. Cinnamomi Rou Gui
For male infertility with irritability and a dry mouth:
+ 3g Cx. Cinnamomi Rou Gui
+ 12g Cx. Eucommiae Du Zhong
- Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi + 6g Hb. Taxilli Sang Ji Sheng
For aplastic anemia with Yin Deficiency:
+ 9g Rx, Cyathulae Chuan Niu Xi + 15g Rx. Scrophulariae Xuan Shen
+ 12 g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + 15g Fr. Mori Sang Shen
+ 15g Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong
+ 3g Cx. Cinnamomi Rou Gui + 15g Faeces Bombycis Can Sha
+ 6g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu + 10g Fr. Corni Shan Zhu Yu
+ 12g Cx. Phellodendri Huang Bai + 10g Charred Fr, Mume Wu Mei Tan
For aplastic anemia with Yang Deficiency:
+ 10g Charred Fr. Gardeniae Zhi Zi Tan
+ 15g Rx. Curculiginis Xian Mao
+ 15g Hb. Cistanches Rou Cong Rong + 10g Charred Cx. Eucommiae Du Zhong Tan
+ 10g Rx. Morindae Officinalis Ba Ji Tian
+ Charred Petiolus Trachycarpi Zong Lu Tan
+ 10g Hb. Epimedii Yin Yang Huo
+ 6g Rx. Aconiti Lateralis Preparata Zhi Fu Zi
For aplastic anemia with Yin and Yang Deficiency:
+ 6g Cornu Cervi Pantotrichum Lu Rang + 10g Fr. Foeniculi Xiao Hui Xiang
+ 10g Rx. Dipsaci Xu Duan
For osteoporosis:
+ 15g Rz. Polygonati Huang Jing
+ Rx. Astragali Huang Qi + 15g Rz. Dioscoreae Shan Yao
+ Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu
For osteoporosis with bone fractures:
+ Rx. Astragali Huang Qi
For osteoporosis with severe pain:
+ Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu
+ Rx. Astragali Huang Qi
+ Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu + Rz. Drynariae Gu Sui Bu
+ Rx. Notoginseng San Qi
+ Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
For chronic infectious hepatitis with abdominal distention:
+ Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
For chronic infectious hepatitis with hypochondriac pain:
+ Fr. Amomi Sha Ren
+ Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po
+ Rz. Corydalis Yan Hu Suo
+ Fr Toosendan Chuan Lian Zi
For chronic infectious hepatitis with fatigue:
For chronic infectious hepatitis with hepatomegaly:
+ Rx. Astragali Huang Qi
+ Rx. Codonopsis Dang Shen
+ Carapax Trionycis Bie Jia
For prematurely gray hair:
+ Concha Ostreae Mu Li - Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi
For prematurely gray hair with low back and knee soreness and weakness:
+ 9g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
+ Sm. Sesame Nigrum Hei Zhi Ma
- Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi
For prematurely gray hair with severe Jing Deficiency:
+ 9g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
+ Sm. Sesame Nigrum Hei Zhi Ma - Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi
+ 9g Cx. Eucommiae Du Zhong + 9g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
+ 9g Rx. Dipsaci Xu Duan + Sm. Sesame Nigrum Hei Zhi Ma
For prematurely gray hair with seminal emissions or urinary incontinence:
+ 1g Placenta Hominis Zi He Che
+ 0.5 Cornu Cervi Pantotrichum Lu Rong
- Fr. Psoraliae Bu Gu Zhi
+ 9g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi    
+ Sm. Sesame Nigrum Hei Zhi Ma    
+ 9g Fr. Rosae Laevigatae Jin Ying Zi    
   
+ 9g Fr. Corni Shan Zhu Yu