HERB FORMULAS

English: Sour Jujube Decoction
Also Known As: Zizyphus Combination
Decoction of Wild Jujube Seed
Pharmaceutical Latin
Pin Yin
Dosage
Actions
Sm. Zizyphi Spinosae Suan Zao Ren 10-18g Calms the Shen and nourishes the Heart and Liver.
With Fu Ling and Zhi Mu, for insomnia and irritability due to Liver Yin Deficiency.
Poria Fu Ling 5-12g Quiets the Heart, calms the Shen and tonifies the Spleen and Stomach.
Rx. Anemarrhenae Zhi Mu 3-10g Enriches the Yin, clears Heat and moistens Internal Dryness modifying the properties of Chuan Xiong.
Rx. Ligustici Chuan Xiong 3-9g Regulates the Liver Qi and invigorates the Blood.
Rx. Glycyrrhizae Gan Cao 1-6g Tonifies the Spleen and moderates and harmonizes the properties of the other herbs.
 • Nourishes Liver Blood
 • Nourishes the Heart
 • Calms the Shen
 • Clears Heat in Liver and Heart
 • Eliminates irritability
 • Heart Blood Deficiency
 • Heart and Liver Blood Deficiency
 • Liver Yin Deficiency with Empty Fire Disturbing Heart
 • Liver Blood Deficiency with Deficiency Heat Rising
 • Irritability
 • Anxiety
 • Palpitations
 • Night sweats
 • Dizziness
 • Vertigo
 • Dry throat and mouth no thirst
 • Fidgeting
 • Insomnia
 • Insomnia due to stress
 • Excessive dreams
 • Lack of energy
 • Weakness and fatigue
 • Weak abdomen
 • Restlessness
 • Sleepiness
 • Light-headedness
 • Impatience
 • T: Pale or Red and dry
 • P: Wiry and rapid or Thready and rapid or Thready and weak or Thready and tight
CONTRAINDICATIONS
HERB/DRUG INTERACTIONS
 • This formula is especially effective for insomnia due to Deficiency, irritability or consumption.
For Heart and Gallbladder Qi Deficiency with dream disturbed sleep and night terrors: For palpitations:
+ Rx. Codonopsis Dang Shen + Dens Draconis Long Chi
+ Dens Draconis
+ Concha Ostreae
For severe Deficiency Fire:
For night sweats:
- Rx. Chuanxiong Chuan Xiong
+ Concha Ostreae
+ Hb. Ecliptae
+ Fr. Schisandrae Wu Wei Zi
+ Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+ Sm. Platycladi
+ Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
or
+ Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi + Rx. Ephedrae Ma Huang Gen
For neurasthenia with fidgeting and insomnia:
+ Fr. Schisandrae Wu Wei Zi
+ Hb. Ecliptae
For severe night sweats:
+ Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi + Concha Ostreae Mu Li
For Qi Deficiency: + Fr. Tritici Levis Fu Xiao Mai
+ Rx. Ginseng Ren Shen
For irritability, thirst and insomnia:
+ Rx. Astragali Huang Qi + Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong
For Heart and Spleen Deficiencies:
+ Fr. Schisandrae Wu Wei Zi
+ Restore the Spleen Decoction
Gui Pi Tang
For irritability, restlessness and insomnia:
For insomnia due to Blood Deficiency:
+ Warm the Gallbladder Decoction
Wen Dan Tang
+ Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
For insomnia due to Heat:
+ Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang + Cx. Moutan Mu Dan Pi
+ Rx. Polygoni Multiflori He Shou Wu + Fr. Gardeniae Zhi Zi
For fright and palpitations:
+ Hb. Lophatheri Dan Zhu Ye
+ Rx. Polygalae Yuan Zhi
For excessive thinking and insomnia:
+ Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu
+ Restrain the Liver Powder
Yi Gan San
For Deficiency Fire flaring
For severe palpitations:
- Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
+ Dens Draconis
+ Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
For severe palpitations and anxiety:
+ Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang + Fossilia Ossis Mastodi Long Gu
+ Rz. Coptidis Huang Lian + Concha Ostreae Mu Li
For Deficiency Fire:
For palpitations, anxiety neurosis, low-grade fever, menopause syndrome, neurasthenia, panic disorder, hyperthyroidism and coronary Heart disease:
+ Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
+ Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
For severe insomnia:
+ Linking Decoction
Yi Guan Jian
+ 15g Concha Ostreae Mu Li
+ 15g Magnetitum Ci Shi
For Liver Yang Rising:
+ 15g Concha Margaritaferae Zhen Zhu Mu + 12g Ram. cum Uncis Uncariae Gou Teng
+ 15g Fluoritum Zi Shi Ying
For sore, gritty eyes:
For Liver Heat:
+ 12g Fr. Lycii Gou Qi Zi
+ 9g Fr. Gardeniae Zhi Zi + 9g Flos Chrysanthemi Ju Hua
+ 6g Rx. Bupleuri Chai Hu + 9g Flos Buddlejae Mi Meng Hua
For Deficiency Heat:
+ 12g Concha Haliotidis Jue Ming Zi
+ 9g Fr. Ligustri Lucidi Nu Zhen Zi
For night sweats:
+ 9g Hb. Ecliptae Mo Han Lian + 15g Concha Ostreae Mu Li
For insomnia with Liver Fire:
+ 9g Rx. Ephedrae Ma Huang Gen
+ Rx. Gentianae Long Dan Cao + 15g Fr. Tritici Levis Fu Xiao Mai
+ Rx. Bupleuri Chai Hu
For insomnia with Blood Stagnation:
For insomnia with Yin Deficiency Heat:
+ Sm. Persicae Tao Ren
+ Colla Corii Asini E Jiao + Flos Carthami Hong Hua
+ Cx. Phellodendri Huang Bai + Caulis Polygoni Multiflori Ye Jiao Teng
+ Carapax Trionycis Bie Jia
For insomnia with Qi and Blood Deficiency:
For insomnia with Heart Qi Deficiency:
+ Rx. Codonopsis Dang Shen + Rx. Astragali Huang Qi
+ Rx. Astragali Huang Qi + Rx. Polygalae Yuan Zhi
+ Cx. Albizziae He Huan Pi
For insomnia with profuse sputum:
For palpitations:
+ Arisaema cum Bile Dan Nan Xing
- Poria Fu Ling + Succus Bambusae Zhu Li
+ 9g Poria Pararadicis Fu Shen
For palpitations due to severe Liver Blood Deficiency with eye or gynecological problems:
+ 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
For severe palpitations:
- Poria Fu Ling
- Poria Fu Ling + 9g Poria Pararadicis Fu Shen
+ 9g Poria Pararadicis Fu Shen + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
+ 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 9g wine-fried Rx. Angelicae Sinensis Jiu Chao Dang Gui
+ 9g Arillus Longan Long Yan Rou
+ 9g Sm. Platycladi Bai Zi Ren + 9g Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
+ 6g Rx. Salviae Miltiorrhizae Dan Shen
For palpitations with impaired memory:
For palpitations with insomnia:
- Poria Fu Ling
- Poria Fu Ling + 9g Poria Pararadicis Fu Shen
+ 9g Poria Pararadicis Fu Shen + 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
+ 9g Rx. Paeoniae Alba Bai Shao + 9g Arillus Longan Long Yan Rou
+ 9g Arillus Longan Long Yan Rou + 9g wine-fried Rx. Salviae Miltiorrhizae Jiu Chao Dan Shen
+ 9g wine-fried Rx. Salviae Miltiorrhizae Jiu Chao Dan Shen
+ 6g Rz. Acori Tatarinowii Shi Chang Pu
+ 12g Caulis Polygoni Multiflori Ye Jiao Teng
+ 12g Caulis Polygoni Multiflori Ye Jiao Teng
+ 9g Sm. Platycladi Bai Zi Ren